วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

..เกี่ยวกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.. 

 

 

  

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 

ตารางสอนปัจจุบัน

 

  

  
นักเรียน - นักศึกษา
 

 

EDR ตรวจสอบผลการเรียน

 

 

 ปวช. 1  กลุ่ม 1

 

 

 ปวช. 2 กลุ่ม 1

 

 

 ปวช. 3 กลุ่ม 1

 

  

งานวิจัยในชั้นเรียน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
 

  

ลำดับ 

 

ชื่อเรื่องงานวิจัย

 

ผู้จัดทำ

    

    Download   
     
1 การแก้ปัญหานักเรียนพิมพ์ผิดบ่อย  ด้วยชุดโปรแกรมฝึกพิมพ์  ในรายวิชา  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อ.อริยวัฒ  เฉลิมกิจ Download
2 การสำรวจการส่งงานของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.อริยวัฒ  เฉลิมกิจ Download
3 การสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.อริยวัฒ  เฉลิมกิจ

Download
4 งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ขาตั้งเครื่อง Projector แบบพร้อมเสร็จ

อ.อริยวัฒ  เฉลิมกิจ

Download
5 การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อ.เพลาพิลาส  พนมเทพ     Download
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software