วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  

 

 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  General-Relations Department
 
   
 
นายวุฒิไกร  พงษ์แตง
 ตำแหน่ง  ครู คศ.3
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 
ว่าที่ร้อยตรี กริตติ  การวัฒนี
ตำแหน่ง  ครู คศ.2
หัวหน้างานพัสดุ 
นางสาวพัชรินทร์  สายชาลี
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
นางแสงอุษา  โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานวัดผลประเมินผล
นายสถาพร  รอดสว่าง 
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
 นายจักรพงษ์  เสวกวิหารี
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
นางสาวจิตติมา  ไกรทอง
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
 
 
 
 
 นางสาววริษฐา  สุขใจ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
 
 
 
                                                                                                                                                                          
  
 


 
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@hotmail.com
 
powered by bibua software