วันที่อัพโหลด

                       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมชนลูกเสือ

                       เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ภาคกลางครั้งที่ 8

 

 DOWNLOAD
2018  - 02  -19
 	        คำสั่งลูกเสือภาคกลาง                  
   DOWNLOAD
              2017 - 06 - 05
 	        คำสั่งลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   DOWNLOAD
               2017 - 06 - 05
	        คู่มือการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
   DOWNLOAD
               2017 - 06 - 05
 	        หลักสูตรลูกเสือวิสามัญ
   DOWNLOAD
              2017 - 06 - 05
            คู่มือวิทยากรประจำหมู่ 
   DOWNLOAD
               2017 - 06 - 05
 
 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software