universal-preloader

วันพระราชทานธงชาติไทย

Bike
28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ความหมายของสี..ที่หลอมรวมความเป็นชาติริ้ว
แต่ล่ะสีบนผืนของธง ขาว แดง น้ำเงิน
สะท้อนความหมายของความเป็นชาติไทย
- สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ
- สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลัก
คำสอนทางพระพุทธศาสนา
- สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์