universal-preloader

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน

ระบบการจัดการศึกษาการจัดการเรียการสอน

    1. ระบบปกติ

    2. ระบบทวิภาคี

หลักสูตรการเรียนการสอน

    วิทยาลัยการอาชีพเสนาได้เปิดทําการสอนหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

โดยวิทยาลัยการอาชีพเสนาได้เปิดทําการสอนใน 2 หลักสูตร ดังนี้

    1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

    2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขาและรายวิชาที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ระบบปกติ

ประเภทวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อุตสาหกรรม
สาขางานยานยนต์
สาขางานเทคนิคยานยนต์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

สาขางานไฟฟ้ากําลัง
สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์

สาขางานเชื่อมโลหะ


สาขางานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
พณิชยกรรม
สาขางานการบัญชี
สาขางานการบัญชี

สาขางานการขาย
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ระบบทวิภาคี


ประเภทวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
พณิชยกรรม

สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไปผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์