universal-preloader

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 หลักยุทธศาสตร์การมุ่งสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์