universal-preloader

ผู้บริหาร


นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา


นายปฏิญญา ผากา

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ ใยขาว

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางสาวอังคณา ทักษิณาชัย

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


นางสาวพัชรินทร์ สายชาลี

ครูทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายประยุทธ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์