universal-preloader

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นายวุฒิไกร พงษ์แตง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มี 6 งาน
     1. งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา    
     2. งานปกครอง   
     3. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน/งานศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
     4. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
     5. งานครูที่ปรึกษา
     6. งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
        และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์