universal-preloader

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

    นําพาสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามาตรฐานการอาชีวศึกษา

พันธกิจ

จัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและ เสมอภาค วิจัยและสร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์