universal-preloader

ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพล คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จากภูผา สู่มหานที

Bike
เมื่อวัน ศุกร์ ที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   คณะผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเสนา 
เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพล คนรักษ์น้ำ รักษ์ป่า จากภูผา 
สู่มหานที      ณ  ศูนย์แผ่นดินทำแผนดินทอง    อำเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์